بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات لحظه‌ای: 1397/03/03
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 14,661 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 14,462 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/03/03
کل خالص ارزش دارائی ها 152,986,299,248 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 14,462 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 14,462 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 14,661 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 10,578,690

صندوق سرمایه‌گذاری امین تدبیرگران فردا

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/06/11

مدیر صندوق:

كارگزاري تدبيرگران فردا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

ضامن نقد شوندگی:

كارگزاري تدبيرگران فردا

مدیر ثبت:

كارگزاري تدبيرگران فردا

بازارگردان:

شركت تامين سرمايه امين

مدیران سرمایه گذاری:

مجيد حسن پور، بهمن اسماعيلي، علي مهدوي پارسا

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت

نمودار‌ها