مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تصویب مجمع صندوق مورخ 1400/03/01 ، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1400/03/11
اسامی حاضران در مجمع مورخ 1400/03/01 1400/03/01
تصویب مجمع صندوق مورخ 1400/01/16 ، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1400/02/21
اسامی حاضران در مجمع مورخ 1400/01/16 1400/01/16
تصویب مجمع صندوق مورخ 1399/08/17 ، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1399/08/25
اسامی حاضران در مجمع مورخ 1399/08/17 1399/08/17
تصویب مجمع سالیانه صندوق مورخ 1399/03/31 توسط سازمان 1399/04/31
اسامی حاضرین در مجمع99/03/31 1399/03/31
صورت جلسه (تعیین صاحبان امضا) 1398/09/20
صورت جلسه مجمع (هزینه حسابرس) مورخ 1398/06/25 1398/07/03
اسامی حاضران در مجمع مورخ 1398/06/25 1398/06/25
تصویب مجمع صندوق مورخ 1398/03/21 تغییرات امیدنامه، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1398/04/12
تصویب مجمع سالیانه صندوق مورخ 1398/03/21 ، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1398/04/12
اسامی حاضران در مجمع 1398/03/21 1398/03/21
صورت جلسه مجمع (تغییر رکن بازارگردان)مورخ 1397/07/02 1397/07/16
اسامی حاضرین در مجمع97/07/02 1397/07/03
صورت جلسه مجمع (تصویب هزینه های صندوق و ترکیب دارایی ها )مورخ 1397/02/23 1397/03/08
صورت جلسه مجمع (تصویب صورتهای مالی و انتخاب حسابرس)مورخ 1397/02/23 1397/03/08
اسامی حاضرین در مجمع97/02/23 1397/02/26
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران مورخ12-06-95راس ساعت 14 1396/06/29
اسامی حاضرین در مجمع مورخ12-06-96 1396/06/12
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران مورخ25-04-95راس ساعت 10:30 1396/05/11
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران مورخ25-04-95راس ساعت 10:30 1396/05/11
اسامی حاضرین در مجمع مورخ25-04-96 1396/04/25
تغییر دارندگان واحد های ممتاز امین تدبیرگران فردا 1395/08/09
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران مورخ13-04-95راس ساعت 14:30 1395/05/11
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران مورخ13-04-95راس ساعت 15:00 1395/05/11
اسامی حاضرین در مجمع مورخ13-04-95 1395/04/13
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران مورخ15-12-94راس ساعت 14:00 1395/01/07
صورتجلسه تغییرصاحبان امضا مورخ 23/10/1394 1394/12/08
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري امین تدبیرگران مورخ 30-03-94راس ساعت 11:00 1394/05/25
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري امین تدبیرگران مورخ 30-03-94راس ساعت 10:00 1394/05/24