آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران

بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا ، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت میگردد تا درجلسه مجمع صندوق که در روز دوشنبه مورخ 1397/07/02ساعت 14در خیابان گاندی،نبش کوچه ٢٣،پلاک ٧٣  تشکیل میشود حضور بهم رسانند.