آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین تدبيرگران فردا

بدینوسیله از نماینده قانونی سهامداران ممتاز دعوت می شود در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك امین تدبيرگران فردا که در روز سه شنبه مورخ 1398/03/21  رأس ساعت 14 در محل شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا برگزار خواهد شد شرکت فرمایند.                                                               

دستور جلسه:

1-     استماع وتصویب گزارش فعالیت مدیران صندوق.

2-     استماع گزارش بازرس قانونی وحسابرسان مستقل وبررسی وتصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/12/29.

3-     انتخاب بازرس قانونی وحسابرسان مستقل برای سال مالی منتهی به 1398/12/29

4-     تغییرات مفاد امیدنامه

5-     سایر موارد