آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین تدبيرگران فردا

دینوسیله از نماینده قانونی سهامداران ممتاز دعوت می شود در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك امین تدبيرگران  که در روز دوشنبه مورخ 1398/05/26رأس ساعت 14 در محل شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا برگزار خواهد شد شرکت فرمایند.                                                               

دستور جلسه:

1-     تغییرات مفاد امیدنامه.