آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا

از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان واحدهای ممتاز و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که

در ساعت15:00مورخ1400/01/16به منظور تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق در محل کارگزاری تدبیرگران فردا ، خیابان گاندی نبش 23 پلاک 73برگزار می گردد حضور به هم رسانید