اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا قابل معامله در فرابورس

صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا در تاریخ۰۴/۰۳/۱۳۹۳ شماره ثبت ۳۳۹۸۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۸۲۹۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 
موضوع صندوق:  موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار دارای مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اعم از سهام، حق تقدم، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و سایر انواع اوراق بهادار و سرمایه گذاری انواع اوراق مشارکت دارای مجوز از بانک مرکزی و نیز سرمایه گذاری در انواع سپرده های بانکی در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که خصوصیات آنها در امیدنامه صندوق ذکر شده است: 
مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی صندوق:  تهران خیابان آفریقا پایین تر از چهارراه جهان کودک نبش خیابان بیست و پنج ساختمان بیست و نه طبقه دو کدپستی ۱۵۱۷۹۴۴۸۳۶ 
سرمایه صندوق:  سرمایه صندوق متغیر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال می باشد. 
اولین ارکان صندوق سرمایه گذاری: شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۶۴۰۱۲ به نمایندگی مجید عشقی به کد ملی ۲۹۴۹۴۸۲۵۳۸ به سمت مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امین سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶ به نمایندگی علی یسنگینیان به کد ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به سمت بازارگردان، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به نمایندگی رهبر داودزاده به شناسه ملی ۱۶۳۹۰۸۷۸۶۹ به سمت متولی صندوق، موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به نمایندگی علیرضا خالق به کد ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به سمت حسابرس صندوق برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.  
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته برات با امضای دو نفر از سه نفر آقایان محسن رحمتی، علی تیموری شندی و سیدامیر حسن اسلامی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای محسن رحمتی و مهر صندوق معتبر می باشد.  
اختیارات مدیرصندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید. 
به موجب مجوز شماره ۲۶۵۴۷۲/۱۲۱ مورخ ۹/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. 
 پ۱۸۳۰۵۸۰                     اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری