صدور مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا (الماس)

مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا (الماس) در تاریخ ١١/٠٦/١٣٩٣ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر گردید.