بازگشایی نماد صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا در فرابورس

از تاریخ ١٣٩٣/٠٦/٢٤ نماد صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا (الماس) در فرابورس مورد بازگشایی قرار گرفت و سرمایه گذاران محترم می توانند اقدام به خرید و فروش نمایند.