آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا

بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا ، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت میگردد تا درجلسه مجمع صندوق که در روزشنبه مورخ ١٥/١٢/١٣٩٤ ساعت ١٤ در خیابان گاندی،نبش کوچه ٢٣،پلاک ٧٣  تشکیل میشود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه به شرح ذيل مي باشد .
-تصمیم گیری در خصوص تغییر  بند ٨-٣امید نامه ای، در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار،تارنما وخدمات پشتیبانی 

 مدیرصندوق
شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا