آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا

بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا ، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت میگردد تا درجلسه مجمع صندوق که در روز یکشنبه مورخ ١٣٩٥/٠٤/١٣ ساعت ١٥در خیابان گاندی،نبش کوچه ٢٣،پلاک ٧٣  تشکیل میشود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه به شرح ذيل مي باشد .

١- تصویب صورت مالی
٢- انتخاب حسابرس
٣- تغییر آدرس
٤- سایر موارد

 مدیرصندوق
شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا