آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران


با سلام احتراما خواهشمند است نسبت به انتشار مطلب زیر در قسمت اخبار صندوق منبع تدبیگران فردا سایت صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا در تاریخ1396/04/18 اقدام نمایید .

بدینوسیله از نماینده قانونی سهامداران ممتاز صندوق دعوت می شود در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك سپهر تدبيرگران که در روز یکشنبه مورخ ١٣٩٦/٠٤/٢٥ رأس ساعت 10 در محل شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا برگزار خواهد شد شرکت فرمایند. 
دستور جلسه: 
١- استماع وتصویب گزارش فعالیت مدیران صندوق. 
٢- استماع گزارش بازرس قانونی وحسابرسان مستقل وبررسی وتصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1395/١٢/30 
٣- انتخاب بازرس قانونی وحسابرسان مستقل برای سال مالی منتهی به 1396/١٢/29. 
٤- تصویب هزینه های صندوق 
٧- سایر موارد 
با تشکر 
صندوق سرمايه گذاري مشترك امین تدبيرگران فردا


با سلام احتراما خواهشمند است نسبت به انتشار مطلب زیر در قسمت اخبار صندوق منبع تدبیگران فردا سایت صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا در تاریخ1396/04/18 اقدام نمایید .

بدینوسیله از نماینده قانونی سهامداران ممتاز صندوق دعوت می شود در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك سپهر تدبيرگران که در روز یکشنبه مورخ ١٣٩٦/٠٤/٢٥ رأس ساعت 10 در محل شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا برگزار خواهد شد شرکت فرمایند. 
دستور جلسه: 
١- استماع وتصویب گزارش فعالیت مدیران صندوق. 
٢- استماع گزارش بازرس قانونی وحسابرسان مستقل وبررسی وتصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1395/١٢/30 
٣- انتخاب بازرس قانونی وحسابرسان مستقل برای سال مالی منتهی به 1396/١٢/29. 
٤- تصویب هزینه های صندوق 
٧- سایر موارد 
با تشکر 
صندوق سرمايه گذاري مشترك امین تدبيرگران فردا