تماس با ما

تهران-خیابان گاندی-نبش کوچه٢٣-پلاک ٧٣ کدپستی١٥١٧٩٣٣٣١٤
تلفن:
٨٤٠٧٦٠٠٠-٨٢٤٢٨
دورنگار:
پست الکترونیکی:
نشانی اینترنتی: fardaetf.tadbirfunds.com