صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق دوره منتهی 29 اسفند ماه 1398 1399/01/06
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق دوره منتهی 30 بهمن ماه 1398 1398/12/05
گزارش پرتفوي ماهانه صندوق دوره منتهي 30 دي ماه 1398 1398/11/06
گزارش عملکرد برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 آذرماه 1398 1398/10/25
صورت هاي مالي براي دوره مالي نه ماهه منتهي به 30 آذرماه 1398 1398/10/25
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق دوره منتهی 30 آذر ماه 1398 1398/10/02
افشاي پورتفوي ماهانه صندوق سرمايه گذاري امین تدبیرگران فردا منتهي به 1398/08/30 1398/09/04
گزارش فعالیت مدیران برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1398/06/31 1398/08/13
اطلاعات و صورت هاي مالي ميان دوره اي دوره مالي 6 ماهه منتهي به 1398/06/31(حسابرسي شده) 1398/08/13
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 مهرماه1398 1398/08/06
گزارش فعالیت مدیران برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به 1398/06/31 1398/07/28
اطلاعات و صورت هاي مالي ميان دوره اي دوره مالي 6 ماهه منتهي به 1398/06/31(حسابرسي نشده) 1398/07/28
افشاي پورتفوي ماهانه صندوق سرمايه گذاري امین تدبیرگران فردا منتهي به 1398/06/31 1398/07/03
افشاي پورتفوي ماهانه صندوق سرمايه گذاري امین تدبیرگران فردا منتهي به 1398/05/31 1398/06/05
افشاي پورتفوي ماهانه صندوق سرمايه گذاري امین تدبیرگران فردا منتهي به 1398/04/31 1398/05/02
گزارش فعالیت مدیران برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1398/03/31 1398/04/24
صورت های مالی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1398/03/31 1398/04/24
افشاي پورتفوي ماهانه صندوق سرمايه گذاري امین تدبیرگران فردا منتهي به 1398/03/31 1398/04/03
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 1397/12/29 حسابرسی شده(اصلاحی) 1398/03/26
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري امین تدبیرگران منتهي به 1398/02/31 1398/03/07
صورت هاي مالي براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1397 (حسابرسی شده) 1398/02/30
گزارش عمکرد براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1397 1398/02/08
صورت هاي مالي براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1397 1398/02/08
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري امین تدبیرگران منتهي به 1398/01/31 1398/02/07
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري امین تدبیرگران منتهي به 1397/12/29 1398/01/07
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري امین تدبير گران فردا منتهي به 1397/11/30 1397/12/06
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري امین تدبير گران فردا منتهي به 1397/10/30 1397/11/08
گزارش فعالیت مدیران برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 1397/09/30 1397/10/25
صورت های مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 1397/09/30(حسابرسی نشده) 1397/10/25
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري امین تدبير گران فردا منتهي به 1397/09/30 1397/10/01
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري امین تدبير گران فردا منتهي به 1397/08/30 1397/09/06
صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده) 1397/08/15
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري امین تدبير گران فردا منتهي به 1397/07/30 1397/08/06
گزارش فعالیت مدیران برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1397/06/31 1397/07/28
صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1397/06/31 1397/07/28
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري امین تدبير گران فردا منتهي به 1397/06/31 1397/07/10
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري امین تدبير گران فردا منتهي به 1397/05/31 1397/06/07
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري سپهر تدبيرگران منتهي به 1397/04/31 1397/05/10
صورت های مالی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1397/03/31 1397/04/27
گزارش فعالیت مدیران برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1397/03/31 1397/04/27
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري امین تدبير گران فردا منتهي به 1397/03/31 1397/04/10
افشای ماهانه پورتفوی صندوق سرمایه گذاری امین تدبیر گران فردا منتهی به 1397/02/31 1397/03/09
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) 1397/02/24
صورت های مالی برای سال منتهی به 29اسفند ماه 1396(حسابرسی شده) 1397/02/15
افشای ماهانه پورتفوی صندوق سرمایه گذاری امین تدبیر گران فردا منتهی به 1397/01/31 1397/02/09
صورت های مالی برای سال منتهی به 29اسفند ماه 1396(حسابرسی نشده) 1397/02/04
گزارش عملکرد مدیران برای سال منتهی به 95/12/29 1397/02/04
افشای ماهانه پورتفوی صندوق سرمایه گذاری امین تدبیر گران فردا منتهی به 1396/12/29 1397/01/19
افشای ماهانه پورتفوی صندوق سرمایه گذاری امین تدبیر گران فردا منتهی به 1396/11/30 1396/12/09
افشای ماهانه پورتفوی صندوق سرمایه گذاری امین تدبیر گران فردا منتهی به 1396/09/30 1396/11/25
افشای ماهانه پورتفوی صندوق سرمایه گذاری امین تدبیر گران فردا منتهی به 1396/10/30 1396/11/25
گزارش فعالیت مدیران برای دوره منتهی به 1395/09/30 1396/10/27
صورت های مالی برای دوره مالی نه ماه منتهی به 30آذرماه 1396 1396/10/27
صورت های مالی برای دوره 6 ماهه منتهی به تاریخ 1396/06/31 (حسابرسی شده) 1396/08/09
صورتهای مالی برای دوره شش ماهه منتهی به 1396/06/31 1396/07/30
گزارش عملکرد برای دوره شش ماهه منتهی به 1396/06/31 1396/07/30
صورتهای مالی برای دوره سه ماهه منتهی به 1396/03/31 1396/05/01
گزارش عملکرد مدیران برای سال منتهی به 1396/03/31 1396/05/01
صورت های مالی برای سال منتهی به 30اسفند ماه 1395(حسابرسی شده) 1396/04/03
صورت های مالی برای سال منتهی به 30اسفند ماه 1395 1396/02/04
گزارش عملکرد مدیران برای سال منتهی به 95/12/30 1396/02/04
گزارش عملکرد برای دروه مالی نه ماهه منتهی به 30-09-1395 امین تدبیرگران فردا 1395/10/28
صورت های مالی براز دوره مالی نه ماه منتهی به 30آذرماه 1395 امین تدبیرگران 1395/10/28
صورتهای مالی برای دوره شش ماهه منتهی به 1395/06/31(حسابرسی نشده) 1395/08/02
گزارش فعالیت مدیران برای دوره منتهی به 1395/06/31 1395/08/02
صورت مالی منتهی به 95/06/31 (حسابرسی شده) 1395/06/31
تغییر دارندگان واحد های ممتاز امین تدبیرگران فردا 1395/06/15
گزارش فعالیت مدیران برای دوره منتهی به 1395/03/31 1395/04/30
صورتهای مالی برای دوره سه ماهه منتهی به 1395/03/31 1395/04/30
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 29/12/1394(حسابرسی شده) 1395/03/25
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 29/12/1394(حسابرسی نشده) 1395/01/31
گزارش فعالیت مدیران برای سال مالی منتهی به 29/12/1394 1395/01/31
گزارش فعالیت مدیران برای دوره منتهی به 1394/09/30 1394/10/26
صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به 1394/09/30 1394/10/26
گزارش فعالیت مدیران برای دوره منتهی به 31/06/1394 (حسابرسی شده) 1394/09/16
صورتهای مالی برای دوره شش ماهه منتهی به 31/06/1394(حسابرسی شده) 1394/09/16
گزارش فعالیت مدیران برای دوره منتهی به 31/06/1394 1394/07/26
صورتهای مالی برای دوره شش ماهه منتهی به 31/06/1394(حسابرسی نشده) 1394/07/26
گزارش فعالیت مدیران برای دوره منتهی به 31/04/1394 1394/04/31
صورتهای مالی برای دوره سه ماهه منتهی به 31/03/1394 1394/04/31
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 29/12/1393 (حسابرسی شده) 1394/03/11
گزارش فعالیت مدیران برای سال مالی منتهی به 29/12/1393 1394/02/02
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 29/12/1393 (حسابرسی نشده) 1394/02/02
صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به 30/09/1393 1393/10/29
صورتهای مالی برای دوره یک ماهه و هفت روزه منتهی به 31/06/1393 (حسابرسی شده) 1393/09/10
گزارش فعالیت مدیران برای دوره یک ماهه و هفت روزه منتهی به 31/06/1393 1393/07/29
صورتهای مالی برای دوره یک ماهه و هفت روزه منتهی به 31/06/1393 (حسابرسی نشده) 1393/07/29