بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

کارگزار صندوق سرمایه‌گذاری امین تدبیرگران فردا به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری امین تدبیرگران فردا به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری امین تدبیرگران فردا

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری امین تدبیرگران فردا به همراه توضیحات

بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری امین تدبیرگران فردا به همراه توضیحات