دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 - 1,000,000 %100.00
2 شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی عام) 650,000 %65.00
3 شرکت کارگزاری تدبیر گران فردا (سهامی خاص) 200,000 %20.00
4 تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص) 150,000 %15.00