ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران-خیابان گاندی-نبش کوچه23-پلاک 73 کدپستی1517933314 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی 1 تهران-خیابان گاندی-نبش کوچه23-پلاک 73 کدپستی1517933314 021-82428