بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 131,224 102.91 251,453 76.01 304,078 85.77 354,425 94.76
اوراق مشارکت 18,921 14.84 48,444 14.64 21,813 6.15 0 0
سپرده بانکی 7,917 6.21 15,095 4.56 10,475 2.95 680 0.18
وجه نقد -,123 -0.1 169 0.05 169 0.05 169 0.05
سایر دارایی ها -31,043 -24.34 15,655 4.73 17,983 5.07 18,768 5.02
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 43,873 34.4 83,022 25.1 99,998 28.21 112,251 30.01