جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/19

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 146,456 104.46 448,944 93.11 445,157 81.62 553,381 98.91
اوراق مشارکت 18,686 13.33 7,367 1.53 57,696 10.58 0 0
سپرده بانکی 8,049 5.74 11,143 2.31 24,187 4.43 1,799 0.32
وجه نقد -,152 -0.11 22 0 453 0.08 453 0.08
واحد صندوق
سایر دارایی ها -33,366 -23.8 14,692 3.05 17,887 3.28 3,859 0.69
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 49,038 34.98 145,245 30.12 152,294 27.92 171,357 30.63