بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 126,350 103.36 253,595 80.06 234,618 73.45 233,357 72.41
اوراق مشارکت 18,051 14.77 24,931 7.87 57,056 17.86 57,834 17.94
سپرده بانکی 7,744 6.33 22,112 6.98 15,479 4.85 16,473 5.11
وجه نقد -,134 -0.11 169 0.05 169 0.05 169 0.05
سایر دارایی ها -30,449 -24.91 15,962 5.04 12,121 3.79 14,457 4.49
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 42,237 34.55 76,655 24.2 75,630 23.68 75,780 23.51