بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 117,450 103.86 251,470 93.71 278,322 95.1 305,342 89.76
اوراق مشارکت 17,435 15.42 2,584 0.96 0 0 0 0
سپرده بانکی 7,021 6.21 3,875 1.44 3,630 1.24 27,870 8.19
وجه نقد -,156 -0.14 41 0.02 109 0.04 169 0.05
سایر دارایی ها -29,491 -26.08 10,390 3.87 10,613 3.63 6,812 2
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 39,806 35.2 79,494 29.62 80,714 27.58 82,324 24.2