جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 183,137 109.52 1,268,738 98.56 1,289,240 98.59 1,264,015 98.42
اوراق مشارکت 18,263 10.92 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 8,191 4.9 3,981 0.31 2,231 0.17 3,197 0.25
وجه نقد -,131 -0.08 452 0.04 452 0.03 452 0.04
واحد صندوق 496 0.3 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -42,736 -25.56 14,109 1.1 15,771 1.21 16,679 1.3
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 54,802 32.77 189,137 14.69 200,500 15.33 193,546 15.07