جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/07

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 142,056 103.8 340,234 87.1 399,017 91.91 435,439 98.03
اوراق مشارکت 18,791 13.73 23,635 6.05 0 0 0 0
سپرده بانکی 8,075 5.9 12,662 3.24 16,057 3.7 1,428 0.32
وجه نقد -,159 -0.12 -16 0 -,421 -0.1 168 0.04
واحد صندوق
سایر دارایی ها -32,460 -23.72 14,098 3.61 19,501 4.49 7,173 1.61
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 47,636 34.81 115,840 29.66 125,244 28.85 137,478 30.95