بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/12/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 110,671 102.35 226,161 77.72 235,259 90.14 228,253 90.13
اوراق مشارکت 18,252 16.88 48,495 16.67 9,050 3.47 5,151 2.03
سپرده بانکی 7,130 6.59 6,979 2.4 4,751 1.82 12,101 4.78
وجه نقد -,162 -0.15 49 0.02 28 0.01 169 0.07
سایر دارایی ها -28,709 -26.55 9,303 3.2 11,916 4.57 7,579 2.99
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 37,931 35.08 73,592 25.29 80,233 30.74 79,402 31.35