جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 136,238 103.24 313,018 85.49 283,801 77.48 250,616 71.24
اوراق مشارکت 18,881 14.31 20,923 5.71 34,839 9.51 67,115 19.08
سپرده بانکی 7,991 6.06 11,812 3.23 22,617 6.17 22,352 6.35
وجه نقد -,162 -0.12 -,917 -0.25 -3,358 -0.92 168 0.05
واحد صندوق
سایر دارایی ها -31,574 -23.93 21,298 5.82 28,381 7.75 11,537 3.28
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 45,722 34.65 108,312 29.58 114,530 31.27 106,696 30.33